גיליון 6585 עמוד 1 מתאריך 01/05/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

עמוד

הודעה בדבר רשימת מפעילים לפי תקנות דחיית שירות

לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי) 4478

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות

הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור 4483

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור.............................................................. 4485

דוח הכנסות, הוצאות וחלוקת יתרות של המועצה

להסדר ההימורים בספורט...............................................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה...........................................

הודעה לפי הצהרות מוות..........................................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.......................

הודעות מאת הציבור...................................................................

2013

עמוד

4490

4492

4510

4510

4515


.    1 במאי