גיליון 6587 עמוד 1 מתאריך 02/05/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב באייר התשע״ג    6587    2 במאי 2013

עמוד

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק) וצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק)........................................................................ 4550