גיליון 6588 עמוד 1 מתאריך 07/05/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

.    7 במאי 2013

עמוד

הודעות על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד

לפי חוק הממשלה............................................................ 4552

מינוי יושב ראש ועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................. 4552

מינוי קצינים מוסמכים לפי חוק רישום פטירות חיילים.. 4552 מינוי חברים לוועדת התעסוקה לפי חוק חיילים

משוחררים (החזרה לעבודה)........................................ 4552

מינוי מפקח הגנת הסביבה...................................................... 4553

מינוי מפקח ארצי על התעבורה........................................... 4553

עמוד

הודעה על בקשה לתיקון הודעה בדבר בקשות

לרישום זכות מטפחים.................................................... 4553

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית

להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור.... 4553 הודעה על הסמכת פקחים עירוניים לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח ברשויות המקומיות (הוראת

שעה) (תל אביב)................................................................ 4554

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (מנשה)................. 4556

הודעות מאת הציבור................................................................ 4556