גיליון 6589 עמוד 1 מתאריך 07/05/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז באייר התשע״ג    6589    7 במאי 2013

עמוד

הודעה על תקרות צריכה לשנת 2013 לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי

התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002)............................................... 4580

הודעה על מתן רישיונות לפי חוק משק הגז הטבעי.................................................. 4582

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן........................................................... 4583

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן................................................... 4585

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט    4588

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור......................................................... 4589

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט............................................................ 4590