גיליון 6590 עמוד 1 מתאריך 12/05/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' בסיוון התשע״ג    6590    12 במאי 2013

עמוד

מינוי סגנית מנהל לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח

ורכישה)................................................................................ 4592

מינוי סגנית מנהל לפי פקודת מס הכנסה....................... 4592

מינוי יושב ראש למועצת יועצי המס המייצגים........... 4592

מינוי מפקחים לפי חוק חג המצות (איסורי    חמץ).......... 4592

מינוי מבקרים לפי חוק לפיקוח על ייצוא הצמח

ומוצריו................................................................................. 4593

מינוי מפקחים לפי חוק הזרעים............................................ 4593

מינוי מפקחים לפי חוק הגנת הצומח................................. 4593

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 4595

הודעה בדבר חדילה ובחירה לכהונה של סגן ראש

העירייה בפתח תקוה...................................................... 4595

הסמכת מנהל השירותים הווטרינריים לפי תקנות

מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות)......................... 4595

עמוד

הודעה בדבר תפיסת קרקעות לצורך הקמת מפעל

ניקוז לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות...... 4595

הודעות בדבר השעיית חברים וביטול השעיית חבר

מלשכת עורכי הדין......................................................... 4596

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים

2012 (כפר סבא, קרית אתא (עדכון 1), רהט)........... 4599

הודעות בדבר הסמכת פקחים לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים

(ראשון לציון, לכיש)........................................................ 4599

הודעה על חילופי יושב ראש ועדת ערר לארנונה

(הרצליה).............................................................................. 4599

הודעות על מינוי ועדות ערר לארונה (טירה, מטה אשר) 4599

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 4600

הודעות מאת הציבור................................................................ 4600

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 4610