גיליון 6590 עמוד 2 מתאריך 12/05/2013מינוי סגנית מנהל

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ׳׳ג-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה(, התשכ׳׳ג-1963י )להלן - החוק(, אני ממנה את מירי סביון, לסגנית מנהל לעניין החוק.

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתה של העובדת המנויה לעיל.

כ׳׳ט בניסן התשע׳׳ג )9 באפריל 2013( (חמ 324—3-ה3)

יאיר לפיד

_    שר האוצר

י ס׳׳ח התשכ׳׳ג, עמ' 156.

מינוי סגנית מנהל

לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 ולפי סעיף 229 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני ממנה את מירי סביון, לסגנית מנהל לעניין הפקודה.

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתה של העובדת המנויה לעיל.

כ׳׳ט בניסן התשע׳׳ג (9 באפריל 2013) (חמ 768—3)

יאיר לפיד

_    שר האוצר

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

מינוי יושב ראש למועצת יועצי המס המייצגים

לפי חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס׳׳ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א)(1) לחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס׳׳ה-2005י (להלן - החוק), אני ממנה את משה אשר ליושב ראש מועצת יועצי המס המייצגים.

בהתאם לסעיף 4(א) לחוק, תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ז בניסן התשע׳׳ג (7 באפריל 2013) (חמ 3467—3)

יאיר לפיד

_    שר האוצר

1 ס׳׳ח התשס׳׳ה, עמ' 114.

מינוי מפקחים

לפי חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ”ו-1986

בהתאם לסמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ׳׳ו-1986י (להלן - החוק), אני ממנה את הרשומים מטה מתוך רשימת פקחים שהגישה עיריית דימונה (להלן -העירייה), והמשמשים כפקחים בעירייה, למפקחים לעניין החוק בתחום העירייה.

המינוי ייכנס לתוקף ביום י׳׳ד בניסן התשע׳׳ג (25 במרס 2013) ויהיה בתוקף כל עוד לא בוטל וכל עוד המפקח משמש בתפקידו: 1 ס׳׳ח התשמ׳׳ו, עמ' 220.

אהרון זוהר דריי פרנסיס

א' בניסן התשע׳׳ג (12 במרס 2013) (חמ 2031—3)

אליהו ישי

שר הפנים

מינוי מפקחים

לפי חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ”ו-1986

בהתאם לסמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ׳׳ו-1986י (להלן - החוק), אני ממנה את הרשומים מטה מתוך רשימת פקחים שהגישה עיריית ראש העין (להלן - העירייה), והמשמשים כפקחים בעירייה, למפקחים לעניין החוק בתחום העירייה.

המינוי ייכנס לתוקף ביום י׳׳ד בניסן התשע׳׳ג (25 במרס 2013) ויהיה בתוקף כל עוד לא בוטל וכל עוד המפקח משמש בתפקידו:

גולן אשואל יניב שי.

י׳׳ג בניסן התשע׳׳ג (24 במרס 2013) (חמ 2031—3)

גדעון סער

_    שר הפנים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ו, עמ' 220.

מינוי מפקחים

לפי חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ”ו-1986 בהתאם לסמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ׳׳ו-1986י (להלן - החוק), אני ממנה את הרשומים מטה מתוך רשימת פקחים שהגישה עיריית חיפה (להלן -העירייה), והמשמשים כפקחים בעירייה, למפקחים לעניין החוק בתחום העירייה.

המינוי ייכנס לתוקף ביום י׳׳ד בניסן התשע׳׳ג (25 במרס 2013) ויהיה בתוקף כל עוד לא בוטל וכל עוד המפקח משמש בתפקידו:

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ו, עמ' 220.


גבי אנדראוס

אלפרד אבו שקארה

רביע באסילה

חגית אלחרר

סמי דיבי

עליזה אלחרר

איברהים והבה

דבורה בן מיכאל

אלי חזות

רחל ינאי

מישל חרופי

רחל כהן

אדוארד גטאס

אורה לשני

אנג'לה רוד

יעקב מרקו

איברהים דומט

אורלי פרדו

ריטה ססי

בת אל פרץ

משה יפרח

יונית כחלון

אליאס פראג'

ג'ורג' שחדה

וניציאנו ג'אקומו

ליטל וקנין

ילקוט הפרסומים 6590, ג' בסיוון התשע״ג, 12.5.2013 4592