גיליון 6590 עמוד 4 מתאריך 12/05/2013זרבי לאה

אלשיך גסאן

מאור מירב

אגרי דובב

חבר שולמית

אפרתי גלית

מזרחי מאיר

אוחנה אשר

חג׳בי שמעון

אקנין יעל

מזרחי עמית

אולג'יוסי

חורי צביה

אשואל תמיר

מוניץ תמר

אלירז אבנר

חורש מלי

אשכנזי רינה

מוסקוביץ אלן

אשוול תמיר

חזן גיורא

בוקעי רות

סולומון אליקים

בורשטיין דורון

חסידים אבי

בורשטיין דורון

עברון עופרה

גוטמן אלי

חרמון שלי

בטי דהן

עמית תמר

גרינברג משה

טברובסקי אמה

בטייקו סימה

פודין אלון

דהן דוד

טובול רחל

בלה אלש

פרל אורי

דמתי שאלתיאל

טל דני

בן דוד צלילה

ציוני שלומית

הזה יעל

טיוטיוניק יוליה

בן דוד ו־ן

קוריס ליאוניד

הרמתי יגאל

טנג'י שמעון

בן שושן אורית

קידמי שוקי

וידר נפתלי

יוסל אלינה

גופמן רוזה

קייס סווסן

וייס משה

יעקב טרם

גוטמן אלי

קליינרמן ראול

זיו אורי

יעקובי טוביה

גומברג אלה

רויטפרב שמעון

זיימן ורדית

יעקובי אתי

גורביץ אלכסנדר

רם עשאל

זילברמן מאיר

יעקובי ענבל

גידרון ליאת

שוב יורי

זינגר זהבה

יצחקי הראל

גלמן סבטלנה

שוורץ אריה

חליל ראשא

כהן אדיר

גרינברג משה

שחר אילנה

טיוטיוניק יוליה

כהן איתן

גרשוביץ ולדימיר

שטרן טיבריו

כהן בועז

כהן בועז

דהן דוד

שמלה מרים

כפרי דניאלה

כהן ציון

דמתי שאלתיאל

שרף כאמל

לוי בטי

כפרי דניאלה

הברמן עמי

לוי תמי

לדרמן יאיר

הזה יעל

מאור דורית

לוחמיטוב איגור לוי בטי

הלחמי אסתר הלל מוטי

תוקף המינוי עד יום כ״א באדר ב' התשע׳׳ו )31 במרס 2016),

לוי יוחאי לוי עדנה

המוברגר מירית המר גונגי

מכהן בתפקידו. ג )22 באפריל 3י20)

וכל עוד המתמנה

י"ב באייר התשע" )חמ 3-454-הי)

לוי תמי

הרמתי יגאל

יאיר שמיר

מאור דורית

ואן קרבלד קלרה

שר החקלאות ופיתוח הכפר

מאור מירב מוטרו יואב מוסקוביץ אלן מוניץ תמר

ווהב ווהב וורמוט נעמה וידר נפתלי וייס משה

מינוי מפקחים

לפי חוק הגנת הצומח, התשט״ז-956י בתוקף סמכותי לפי סעיף 0י לחוק הגנת הצומח, התשט״ז-956יי, אני ממנה בזה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מירב מאור

זיו אורי

אשר שמותיהם מפורטים להלן, למפקחים לעניין החוק האמור:

סוויסה ציון סולומון אליקים סופיר גי סלע אדוה סנדלר אלכסנדר ספליארסקי ולריה

זיידן מוחמד זיימן ורדית זילברמן מאיר זינגר זהבה זינגר לילך זמל צבי

איילת השחר פפר אלבילייה עליזה אלה יוסל

אליאסי סיני שלומית אלירז אבנר אלקינד גניה

אבקסיס רחל אטיאס אבינועם אגרי דובב אוחנה אשר אולג' יוסי אזולאי יפה

י ס״ח התשט״ז, עמ' 79.

ילקוט הפרסומים 6590, ג' בסיוון התשע״ג, 12.5.2013 4594