גיליון 6590 עמוד 5 מתאריך 12/05/2013קריגן ורד

עברון עופרה

קרייזל אבי

עזרא נדב

קרני בני

עזרא עלומה

רדיע אסף

עמית תמר

רונן יהושע איתן

פורמן אסיה

רויטפרב שמעון

פודין אלון

רם עשאל

פלד רביב

רשא חליל

פרויד ירמיהו

שדות יצחק

פרוינד מרים

שוב יורי

פרל אורי

שובל אורן

צדוק אמנון

שוורץ אריה

ציוני שלומית

שחר אילנה

צין אבנר

שטרן טיבריו

קוזודוי יבגני

שטיין דליה

קופרמן עדה

שלמה לוי

קוריס ליאוניד

שמלה מרים

קידמי שוקי

שפרוט אטל

קיס סאווסן

שרף כאמל

קטלן יואב

קליינרמן ראול

תוקף המינוי עד יום כ״א באדר ב' התשע״ו (31 במרס 2016),

וכל עוד המתמנה מכהן בתפקידו. י"ב באייר התשע׳׳ג )22 באפריל 2013( )חמ 3-2689(

יאיר שמיר

שר החקלאות ופיתוח הכפר

הודעה על מינוי מנהל כללי

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959י )להלן - החוק(, ובתוקף סמכותה לפי סעיף 41 לחוק, מינתה ועדת הכספים של הכנסת את רונן פלוט לתפקיד המנהל הכללי של הכנסת מיום כ"א באייר התשע׳׳ג )1 במאי 2013(.

י"ב באייר התשע׳׳ג )22 באפריל 2013( )חמ 3-56-ה1)

ניסן סלומינסקי

_    יושב ראש ועדת הכספים

1 ס״ח התשי״ט, עמ' 86.

הודעה בדבר חדילה ובחירה לכהונה של סגן ראש העירייה בפתח תקוה

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל״ה-1975

בהתאם לסמכות לפי סעיף 28)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל״ה-1975י )להלן

י ס״ח התשל״ה, עמ' 211.

- החוק(, שנאצלה לי1, נמסרת בזה הודעה כי בישיבת מועצת העירייה בפתח תקוה מיום ל' בשבט התשע״ג )10 בפברואר 2013( חדל אליעזר יצחק ברוורמן3 מכהונת סגן ראש העירייה לפי סעיף 25)4( לחוק, ונבחר בנימין זהבי4 לכהונת סגן ראש העירייה לפי סעיף 15 לחוק.

א' באייר התשע״ג )11 באפריל 2013( )חמ 3-743(

עמרם קלעג׳י

_    המנהל הכללי של משרד הפנים

2    י"פ התשל"ט, עמ' 982.

3    י״פ התשס״ט, עמ' 3892.

4    י״פ התשס״ט, עמ' 929.

הסמכת מנהל השירותים הווטרינריים

לפי תקנות מחלות בעלי חיים )שחיטת בהמות(, התשכ״ד-1964

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות מחלות בעלי חיים )שחיטה בהמות(, התשכ״ד-1964 )להלן - התקנות(2, אני ממנה את הרופא הווטרינר הממשלתי, ד"ר סרחיו דולב, למנהל השירותים הווטרינריים לעניין התקנות.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד למוסמך יש רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית לפי חוק הרופאים הווטרינריים, התשנ״א-11991, וכל עוד הוא משמש בתפקיד רופא וטרינר ממשלתי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

ההסמכה שפורסמה בילקוט הפרסומים 6551, התשע"ג, עמ'

2978 - בטלה.

ז' באייר התשע״ג )17 באפריל 2013( )חמ 3-4322(

נדב גלאון

_    מנהל השירותים הווטרינריים

1    ק"ת התשכ"ד, עמ' 837.

2    ס״ח התשנ״א, עמ' 76.

הודעה בדבר תפיסת קרקעות לצורך הקמת מפעל ניקוז

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי״ח-1957

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 29 עד 30ב לחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי״ח-21957, ובהתאם לתכנית מח/ש/569 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6076, התש"ע, עמ' 2544, מוסרת בזה רשות נחל וניקוז שורק לכיש1 )להלן - רשות הניקוז( הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת, המצויה בתחום השיפוט של המועצה המקומית מזכרת בתיה )להלן - הקרקע(, דרושה לרשות הניקוז לחלוטין לצורך הקמת מפעל ניקוז לפי התכנית, וכי רשות הניקוז מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הקרקע האמורה.

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לרשות הניקוז, בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תבוע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

4595 ילקוט הפרסומים 6590, ג' בסיוון התשע״ג, 12.5.2013

1

   ק"ת התשנ"ז, עמ' 111.

2

   ס״ח התשי״ח, עמ' 4; התשכ״א, עמ' 90.