גיליון 6590 עמוד 6 מתאריך 12/05/2013כמו כן נמסרת בזה הודעה לתופסים במקרקעין, כי רשות הניקוז מתכוונת לקנות חזקה בקרקע האמורה בתוך 90 ימים מיום פרסום הודעה זו, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורך הקמת מפעל ניקוז, ורשות הניקוז דורשת בזה את פינוים של המקרקעין ומורה בזה, שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש    חלקי    חלקות

3903    34

3889    30, 31, 35

העתק התכנית מופקד במשרדי רשות הניקוז ובמשרדי המועצה המקומית מזכרת בתיה, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בשעות העבודה הרגילות. א' באייר התשע׳׳ג (11 באפריל 2013) (חמ 3-4437)

יצחק יוגב

המנהל הכללי של רשות נחל וניקוז שורק לכיש

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961י, כי בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום ח' באדר התשע״ג (18 בפברואר 2013), בתיק בד״א 81/12, 82/12, החליט להטיל על עורך הדין גמיל בראנסה, רישיון מס' 18793, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 4 חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ה' באייר התשע״ג (15 באפריל 2013)

עד יום ח' באלול התשע״ג (14 באוגוסט 2013).

ה' באייר התשע״ג (15 באפריל 2013) (חמ 3-94)

איתן ש' ארז

_    סגן ראש לשכת עורכי הדין

י ס״ח התשכ״א, עמ' 178; התש״ס, עמ' 134.

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום י״ז באדר התשע״ג (27 בפברואר 2013), בתיק בד"א 105/12, החליט להטיל על עורך הדין שמעון לפידות, רישיון מס' 11890, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 5 חודשים במצטבר לכל עונש השעיה אחר.

תוקף ההשעיה מסיום השעיה קודמת, י"ז באב התשע"ג (24 ביולי 2013) עד יום כ' בטבת התשע"ד (23 בדצמבר 2013). הודעה קודמת בדבר השעיית שמעון לפידות2 - בטלה.

כ״ד בניסן התשע״ג (4 באפריל 2013) (חמ 3-94)

איתן ש' ארז

_    סגן ראש לשכת עורכי הדין

1    ס״ח התשכ״א, עמ' 178; התש״ס, עמ' 134.

2    י"פ התשע"ג, עמ' 3935.

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-11961, כי בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים, ביום י״ג בניסן התשע״ג (24 במרס 2013), בתיק עמל״ע 24122-10-12, החליט לדחות את ערעורו של עורך הדין אברהם בית הלוי, רישיון מס' 7862, ולהטיל עליו עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים וחצי.

תוקף ההשעיה מיום י״ג בניסן התשע״ג (24 במרס 2013) עד יום ב' בחשוון התשע״ד (6 באוקטובר 2013). ד' באייר התשע״ג (14 באפריל 2013) (חמ 3-94)

איתן ש' ארז

_    סגן ראש לשכת עורכי הדין

1 ס״ח התשכ״א, עמ' 178; התש״ס, עמ' 134.

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי בירושלים, בשבתו ביום ט' בניסן התשע״ג (20 במרס 2013), בתיק עמל״ע 50445-07-12, החליט לקבל חלקית את ערעורו של יורם יהודה, רישיון מס' 14215, ולהטיל עליו עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 5 שנים, חלף עונש ההשעיה שנקבע (7 שנים).

בהתאם לאמור לעיל, השעייתו תסתיים ביום י"ח בטבת התשע״ח (5 בינואר 2018).

ה' באייר התשע״ג (15 באפריל 2013) (חמ 3-94)

איתן ש' ארז

_    סגן ראש לשכת עורכי הדין

1 ס״ח התשכ״א, עמ' 178; התש״ס, עמ' 134.

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בצפון, בשבתו ביום א' באייר התשע"ג (11 באפריל 2013), החליט להטיל על עורך הדין דניאל דרבקין, רישיון מס' 29419, עונש של השעיה זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין:

(1)    בתיק בד״מ 003/13 - השעיה זמנית מיום א' באייר התשע״ג (11 באפריל 2013) עד מתן גזר דין בתיק פלילי המתנהל בבית משפט השלום בנצרת;

(2)    בתיק בד״מ 001/13 - השעיה בפועל לשלושה חודשים. ד' באייר התשע״ג (14 באפריל 2013)

(חמ 3-94)

איתן ש' ארז

_    סגן ראש לשכת עורכי הדין

1 ס״ח התשכ״א, עמ' 178; התש״ס, עמ' 134.

ילקוט הפרסומים 6590, ג' בסיוון התשע״ג, 12.5.2013 4596