גיליון 6591 עמוד 1 מתאריך 13/05/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בסיוון התשע״ג    6591    13 במאי 2013

4613


עמוד

הודעה על שינוי שם של משרדים.......................................4612

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי    חוק ...........4612

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילי (עדות).........4612

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות

לרישום זכות מטפחים....................................................4612

תיקון טעות לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים.......4613

הודעה בדבר עיכוב ביצוע השעיית חבר מלשכת

עורכי הדין..........................................................................4613

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז ירושלים תמ׳׳מ 30/1 .....................................................

עמוד

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז

חיפה תמ”מ 6.....................................................................4613

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז

הדרום תמ׳׳מ 64/14/4/ב/1 ..........................................4614

הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה

(טירת כרמל)........................................................................4614

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................4614

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................4618

הודעות מאת הציבור................................................................ 4637