גיליון 6592 עמוד 1 מתאריך 16/05/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' בסיוון התשע״ג    6592    16 במאי 2013

עמוד

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן לפי חוק שמאי מקרקעין................. 4640

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים .............................................................. 4641

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי................................................................ 4642

הודעות מאת הציבור........................................................................... 4642