גיליון 6593 עמוד 1 מתאריך 19/05/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י' בסיוון התשע״ג


6593


19 במאי 2013


עמוד    עמוד

הודעה על בחירה של סגנים ליושב    ראש הכנסת......... 4644    הודעות    בדבר השעייה והשעייה זמנית של חברים

הודעה על שינוי בהוראות הטכניות לחומרים    מלשכת עורכי הדין......................................................... 4645

מסוכנים לפי חוק הטיס ................................................ 4644    תמציות    תקציב רגיל של עיריות לשנת    הכספים

אצילת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי................... 4644    2013 (אשדוד, דימונה, חדרה, לוד, מודיעין-

הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר    מכבים-רעות, נס ציונה, פתח תקוה, רמלה,

הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות)... 4644    רמת גן, רמת השרון, תל-אביב-יפו).......................... 4646

הודעות בדבר מתן רישיונות לחיפושי נפט והפקתו    הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות....................................... 4653

לפי חוק הנפט..................................................................... 4645    הודעות    לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 4653

הודעה בדבר הארכת תוקף של    זכות נפט......................... 4645    הודעות    מאת הציבור................................................................ 4746