גיליון 6593 עמוד 2 מתאריך 19/05/2013הודעה על בחירה של סגנים ליושב ראש הכנסת

לפי חוק-יסוד: הכנסת

מודיעים בזה לפי סעיף 20(א) לחוק-יסוד: הכנסתי, וסעיף 7)1( לתקנון הכנסת2, כי ביום י׳׳ט באייר התשע׳׳ג )29 באפריל 2013( חברי הכנסת גילה גמליאל דמרי, משה זלמן פייגלין, חמד עמאר, רות קלדרון, פנינה תמנו-שטה, יחיאל בר, יונתן שטבון ויצחק וקנין נבחרו לכהונת סגן ליושב ראש הכנסת. כ׳׳ב באייר התשע׳׳ג )2 במאי 2013( )חמ 3-22-ה3(

ירדנה מלר-הורוביץ

_    מזכירת הכנסת

1    ס״ח התשי׳׳ח, עמ' 69.

2    י”פ התשכ״ח, עמ' 590; התש׳׳ע, עמ' 1926.

הודעה על שינוי בהוראות הטכניות לחומרים מסוכנים

לפי חוק הטיס, התשע״א-יי20 אני מודיע, לפי סעיף 74)ח( לחוק הטיס, התשע״א-יי20י,

על תיקוני ההוראות הטכניות לחומרים מסוכנים, שהתקבלו מאת ארגון התעופה האזרחית הבינלאומי )ICAO(. כותרת התיקונים היא:

Technical instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods )ICAO Doc. 9284-AN/905, 2013-2014 Edition( Addendum No.1

מועד השינוי הוא יום ב' באדר התשע׳׳ג )12 בפברואר 2013(. ההוראות המעודכנות מופקדות לעיון הציבור בידי מנהל מחלקת תקינה ונהלים במשרדי רשות התעופה האזרחית. כ׳׳ב באייר התשע׳׳ג )2 במאי 2013( )חמ 3-4339(

ישראל כ״ץ

שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות הדרכים

אצילת סמכויות

לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ”ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיף 231)0 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ”ב-11982 )להלן - החוק(, אני אוצל בזה את סמכותי לעכב הליכי משפט כאמור בסעיף 231)א( לחוק, למנהלת התחום לעיכוב הליכים, עורכת הדין רחל מטר -לעניין אישורים בעבירות עוון או חטא המוגשים בידי תובע כאמור בסעיפים 0XDW12 ו-^אסס לחוק. י׳׳ב באייר התשע׳׳ג )22 באפריל 2013( )חמ 3-1423(

יהודה וינשטיין

_    היועץ המשפטי לממשלה

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ב, עמ' 43.

הודעה על מתן צו

לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, התשנ”ה-1994

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 3)ג( לחוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, התשנ”ה-11994 )להלן - החוק(, כי לאחר שהובא לידיעת השר לביטחון הפנים )להלן - השר( כי בין התאריכים ח' עד י”א באייר התשע׳׳ג )18 עד 21 באפריל 2013( יש כוונה לקיים אירועים במסגרת ”שבוע האביב הירושלמי” בשער שכם, בבית ספר ”דאר אלאיתאם אלאיסלמיה”, במועדון ”אבנאא אלקודס”, במועדון ”בורג' לקלק” ובמקומות נוספים בירושלים, של או מטעמה או בחסותה של הרשות הפלסטינית וזה בלי שניתן לכך היתר בכתב, כנדרש בסעיף 3)א( לחוק, הוציא השר ביום ז' באייר התשע׳׳ג )17 באפריל 2013(, צו לפי סעיף 3)ב( לחוק, המורה -

)1( שלא לקיים את האירועים האמורים באזור ירושלים, או בכל מקום אחר בתחומי מדינת ישראל;

)2( למחזיקים במקומות ולכל אדם המנהל, המפעיל או הפועל במסגרת האירועים למנוע את קיומם או לא לאפשר את המשך קיומם בכל מקום בתחומי מדינת ישראל.

י”ב באייר התשע׳׳ג )22 באפריל 2013( )חמ 3-2824)

משה אדרי

המזכיר הביטחוני המשרד לביטחון הפנים

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 85; התשנ׳׳ו, עמ' 40; התשנ׳׳ח, עמ' 22.

הודעה בדבר מתן רישיונות לחיפושי נפט והפקתו

לפי חוק הנפט, התשי”ב-1952 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק הנפט, התשי”ב-11952, ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת, נתתי ביום ה' באייר התשע׳׳ג )15 באפריל 2013( לגורמים האלה: רציו חיפושי נפט )1992( - שותפות מוגבלת    70%

20%    EDISON INTERNATIONAL SPA

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת 10%

סך הכל    100%

את הרישיון 993/”רועי” שגבולותיו הם: מס' נקודה במפה    Y X

764,971

24,039

1

763,114

27,242

2

759,825

22,025

3

752,070

20,930

4

748,642

20,356

5

741,862

30,472

6

ילקוט הפרסומים 6593, י' בסיוון התשע׳׳ג, 19.5.2013 4644

1

ס׳׳ח התשי׳׳ב, עמ' 322.