גיליון 6594 עמוד 1 מתאריך 20/05/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בסיוון התשע״ג    6594    20 במאי

עמוד

תיקון מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות

ציבור לפי חוק יסודות התקציב...................................... 4748

מינוי רשם מקרקעין..................................................................... 4748

מינוי חוקרת ילדים לפי חוק לתיקון דיני הראיות

(הגנת ילדים)......................................................................... 4748

מינוי חבר בוועדה לעניין פיצויים ותמלוגים לפי חוק

הפטנטים................................................................................. 4748

מינוי נציגת היועץ המשפטי לממשלה להנהלת הקרן

למימון תובענות ייצוגיות................................................ 4748

אכרזות בדבר החלפת תקנים...................................................

הודעות בדבר קביעת תקנים, שינויים בתקנים וביטול

צמצום הכרזה בדבר קיום מונופולין לפי חוק ההגבלים

העסקיים.................................................................................

הודעה על הסמכת פקחים לפי חוק הרשויות המקומיות

(אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) (חדרה).........

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.......................

הודעות מאת הציבור..................................................................


2013

עמוד

4749

4749

4750

4751 4751 4757