גיליון 6595 עמוד 1 מתאריך 22/05/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בסיוון התשע״ג


6595


22 במאי 2013


עמוד

הודעה על שינוי שם של משרד............................................ 4788

הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות הממשלה

וניהולן................................................................................. 4788

הודעות על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 4788

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק שירות המילואים.. 4788 מינוי סגן מנהל לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה).. 4788 שינוי הרכב מועצת יועצי מס מייצגים לפי חוק

הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי    מס................ 4789

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה)... 4789 הודעה על מינוי המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח

אזרחי..................................................................................... 4789

מינוי נציג שר הבינוי והשיכון במועצה הארצית

לתכנון ולבנייה.................................................................. 4789

מינוי מנהל לעניין מסילת ברזל ארצית............................. 4789

הודעה בדבר מתן רישיונות לחיפושי נפט    והפקתו...... 4790

עמוד

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות

לרישום זכות מטפחים.................................................... 4790

הסמכת מנהל לפי תקנות מחלות בעלי חיים (מדגריות) 4790 הסמכת מנהל לפי תקנות מחלות בעלי חיים (הקמה והפעלה של משקי טיפול, הפצה, רבייה וגידול

של עופות)........................................................................... 4790

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 4791

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (ירושלים)............ 4791

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה (תל-אביב-יפו)....................... 4791

הודעה על החלת הוראות בחוק שמירת הניקיון, התשמ׳׳ד-1984 לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) (כפר סבא).. 4791

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 4792

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 4795

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4795

הודעות מאת הציבור................................................................ 4796