גיליון 6596 עמוד 1 מתאריך 23/05/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

עמוד

הודעות על גמר כהונתם של שופטים בבתי המשפט........... 4812

מינוי מנהל לשכת הוצאה לפועל........................................... 4812

מינוי יושב ראש לוועדת תלונות לפי חוק שוויון זכויות

לאנשים עם מוגבלות.......................................................... 4812

מינוי יושב ראש הוועדה המייעצת לפי חוק התאגידים

הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים)........... 4812

מינוי חברה לוועדת ערר בעניין הקצאת כבאים בתשלום

לפי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה................. 4812

מינוי חוקרות ילדים לפי חוק לתיקון דיני הראיות

(הגנת ילדים)..........................................................................

צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)...........................................

הודעה בדבר חדילה מכהונה של סגן ראש העירייה

בתל אביב.................................................................................

הודעה בדבר שינויים בתקנים..................................................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה...........................................

הודעות מאת הציבור...................................................................

2013

עמוד

4812

4813

4813

4813

4814 4834


6596    23 במאי