גיליון 6596 עמוד 2 מתאריך 23/05/2013הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיעה על גמר כהונתו של חיים לי-רן, שופט בכיר של בית משפט השלום בירושלים, ביום ט' בניסן התשע׳׳ג (20 במרס 2013) עקב פרישתו לגמלאות. י׳׳ב באייר התשע׳׳ג (22 באפריל 2013) (חמ 3-60-ה2)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיעה על גמר כהונתו של שמואל בוקובסקי, שופט בכיר של בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון, ביום ב' באייר התשע׳׳ג (12 באפריל 2013) עקב פרישתו לגמלאות.

י׳׳ב באייר התשע׳׳ג (22 באפריל 2013) (חמ 3-60-ה2)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי מנהל לשכת הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-11967, אני ממנה את רוני דעקה למנהל לשכת ההוצאה לפועל בחיפה.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ז באייר התשע׳׳ג (7 במאי 2013) (חמ 3-1121)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשנ״ז, עמ' 116; התשס׳׳ט, עמ' 42.

מינוי יושב ראש לוועדת תלונות

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19לה(ו)(3)(א)(1) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח-11998, אני ממנה את דוד בר-אופיר ליושב ראש ועדת תלונות לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשנתיים מיום חתימתו.

כ״ט באייר התשע״ג (9 במאי 2013) (חמ 3-3036)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התשנ״ח, עמ' 152; התשס״ה, עמ' 288.

מינוי יושב ראש הוועדה המייעצת

לפי חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס״ו-2006

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס״ו-12006, אני ממנה את עובד משרד המשפטים, אברהם ליכט ליושב ראש הוועדה המייעצת לפי הסעיף האמור. כ״ז באייר התשע״ג (7 במאי 2013) (חמ 3-3610)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התשס״ו, עמ' 174.

מינוי חברה לוועדת ערר בעניין הקצאת כבאים בתשלום

לפי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב-2012 בתוקף סמכותי לפי סעיף 38(ג)(2) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב-12012, אני ממנה את גבריאלה פיסמן, עובדת המדינה שהיא משפטנית הכשירה להיות שופטת בית משפט שלום, לחברה בוועדת הערר בעניין הקצאת כבאים בתשלום.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ״ב באייר התשע״ג (2 במאי 2013) (חמ 3-4636)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התשע״ב, עמ' 702.

מינוי חוקרות ילדים

לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט״ו-1955 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט״ו-11955, ולאחר התייעצות עם הוועדה שהוקמה לפי הסעיף האמור, אני ממנה את הרשומות מטה לחוקרות ילדים לעניין חוק זה:

דבורה גריידינגר שגית גרידיש איזיס כעביה אביטל פרום.

ט״ו באייר התשע״ג (25 באפריל 2013) (חמ 3-401-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התשט״ו, עמ' 96; התשכ״א, עמ' 20; התש״ס, עמ' 30.

מינוי חוקרות ילדים

לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט״ו-1955 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט״ו-11955, ולאחר התייעצות עם הוועדה שהוקמה

ילקוט הפרסומים 6596, י״ד בסיוון התשע״ג, 23.5.2013 4812

1

ס״ח התשט״ו, עמ' 96; התשכ״א, עמ' 20; התש״ס, עמ' 30.