גיליון 6597 עמוד 1 מתאריך 23/05/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד בסיוון התשע״ג    6597    23 במאי 2013

עמוד

הודעה בדבר רישום הקדשות ציבוריים לפי חוק הנאמנות............................................. 4868

הודעות לפי חוק העמותות בדבר מחיקה מוקדמת וסופית מפנקס העמותות.............................. 4884