גיליון 6598 עמוד 1 מתאריך 23/05/2013רשומות

ילקוט

י״ד בסיוון התשע״ג


הפרסומים

6598    23 במאי 2013

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 4888

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................4917