גיליון 6599 עמוד 1 מתאריך 23/05/2013רשומות

ילקוט

י״ד בסיוון התשע״ג


הפרסומים

6599    23 במאי 2013

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 4896

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 4927