גיליון 6599 עמוד 13 מתאריך 23/05/2013ת. פטירה I משם המבקש ומס, תיק    I מום המניח/ה

היואית

זבידה גמילה

הז735 2/1

הדופטמן הנריטה

101 73071

בן ארויה עזרא

101 23077

איזניאק מאוסה

03274

לב טוב: רבקה

032130 ו10

סטה דבורה

632712 ו10

גייגו נסים

63203 ו10

רוזנברג גדול

03587 ו10

שיחת יוסף

63586

קשול גליה

1 0/ 068388

קרמי ציונה

10/ 668381

בחיטי ויקטוריה

10/ 63694

עמוסי צדוק

1/1 66698

מטלון מאיר

63199 ו10

ורונולז מאיר

10/ 638300

ושלום חביב

10/ 69629

בורן אשר

10/ 66621

״מדום גקליט

10/ 63620

ימין ג׳ררד

10/ 63626

יובן עוזיהו

63623 ו10

יופי הוריי!

10/ 63623

אבי יעקב דוד

10/ ^3^2 ^

מולאמן מאמיר

10/ 63651 3

יעיש עוואד

6365121 ו10

גולדמת רש דוד

10/ 63^1311

גולדשטין צפורה

10/ 6365622

ויינטרויב פישל

10/ 09370

שליימוביץ אסיה

10/ 09390

לוטינגר קלאודיה

09397 ו10

ברינטוף שמואל

10/ 09399

בן דוד מזל

1/173635

בר אלי

6ר736 1/1

זרקה שלום

1/173641

ויסנברג יורם

1/173646

אברמוב יצחק

1/173647

סלע רות

1/173648

רפופורט יואל

1/173649

יוסף שרה

1/173650

לוצקי רחל

1/173653

כהן מנטה

1/173654

מרכוס יצחק

1/173657

אבי-יעקב חנה

1/173662

גלינסקי שמעון

1/173663

מזרחי יעקב

1/173667

מורינסקי חיים

1/173668

טנדלר ורה

1/173672

26/06/1989 נחמן אילנה 27/08/2013 האופטמן אברהם 28/06/2007 בן אוריה יהודה 10/01/2016 פוזניאק נתן 29/10/1985 לב טוב אהרון 30/01/2013 סטל נותן דוד ו 10/82/201 זיו רות 2 1/201 03/1 רוזנברג גילדה 2 21/08/201 שירמן יאנקול שני שושנה 2 20/07/201 אשול רחמים 00/01/2012 כרמי ררדכי ה91ה/09/92 בחי אי אבי 2 12/02/201 עמוסי בזל 1/02/2013 1 וון מרדכי יאיר ^001/^0/^1 בקדבוק ולדימיר 2 19/09/001 שלום הובדיה 06/02/0013 אורן המידה ^11/1 i/m ד הלום עוהדיה 2 01/06/201 ימו1 מירון לדיסי oi^/mo למפרב אדירה דורי 06/01/1010 אמפוט דבורה דורי 0011ה/29/08 רשינסקי ניל־ 0:7/2212/^0 ״גוש בוזונים׳׳ 06/01/2010 יעיש יאיר 10/16/0010 גולדמברג סטלה 18/02/2110 גולדשטיין יצחק מאיר

2    22/06/211 וינטרוב בתיה 0 0/0H ד/0ד נימני מירי 13/12/0110 טוקינגר שלומי

3    01/00/0n ברינטוך מוותר 05/02/2013 בן דוד ירון 11/01/2013 בר עליזה 06/01/2013 זרקה עמליה 04/03/2013 ויסנברג רן 1/03/2013 1 אברמוב סגולה 24/02/2013 רוקנשטיין עופר 27/12/2009 חן סיון 08/02/2013 בר-יוסף יואב

2 29/03/201 לוצקי יעקב 1/2007 30/1 פרידמן קלרה 05/02/2013 מרכוס בתיה 0/02/2013 1 פשינסקי נילי 10/01/2013 מנור איריס 04/02/2000 מזרחי יצחק 23/01/2013 יוגב רולניצק תמה 27/04/2008 קונונוב אליזבטה

4907 ילקוט הפרסומים 6599, י׳׳ד בסיוון התשע׳׳ג, 23.5.2013