גיליון 6600 עמוד 1 מתאריך 26/05/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בסיוון התשע״ג    6600    26 במאי 2013

עמוד

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 4980

מינוי חברה בוועדת ערר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

וחוק בתי דין מינהליים................................................. 4980

הודעה על מינוי חברה בוועדות ערעורים לפי חוק נכי

המלחמה הנאצים וחוק בתי דין מינהליים.............. 4980

עמוד

מינוי סגניות מנהל לפי פקודת מס הכנסה.............................. 4980

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי הפקודה האמורה.............. 4980

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 4981

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 4981

הודעות מאת הציבור................................................................ 4981