גיליון 6601 עמוד 1 מתאריך 29/05/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בסיוון התשע״ג    601 6    29 במאי 2013

עמוד


עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 4984

הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום)........................................................... 4984

מינוי נציג שר הפנים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה. 4984

הודעה בדבר דחיית בחירות לעיריית טייבה.................. 4984

מינוי יושב ראש למועצה לעבודות הנדסה בנאיות..... 4984

מינוי קצינות מבחן למבוגרים................................................ 4984

מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער (טיפול

והשגחה).............................................................................. 4984

שינוי מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש

ונעדרים)............................................................................... 4985

שינוי מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק ההגנה על חוסים. 4985 החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות. 4985

הודעות על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין.................... 4985

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 4986

הודעות בדבר השעיה ובדבר השעיה זמנית של חברים

מלשכת עורכי הדין......................................................... 4986

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז

תל אביב תמ”מ 4/1/5...................................................... 4987

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז

המרכז תמ׳׳מ 5/12/3........................................................ 4987

תמצית תקציב רגיל של עיריית באקה אל גרבייה

לשנת הכספים 2013 ...................................................... 4988

הודעות על מינוי מנהל ארנונה (מיתר, נווה מדבר)...... 4989

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיר כלב ברצועה (תל-אביב-יפו)....................... 4989

הודעות מוקדמות בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין. 4989 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון

טעות דפוס בהודעה כאמור......................................... 4990

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 5000

הודעות מאת הציבור................................................................ 5021

תיקון טעות דפוס תיקון טעות