גיליון 6602 עמוד 1 מתאריך 30/05/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א בסיוון התשע״ג    6602    30 במאי 2013

עמוד

הודעה על מינוי מנהלים כלליים לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)............................................................. 5032

הודעה על הסמכה לפי חוק רשות השידור.................... 5032

מינוי קאדי לכהונה בפועל..................................................... 5032

קביעת רשימת בוחנים לפי חוק לשכת עורכי הדין...... 5032

הודעה בדבר אזור נפגע וצמח פגיע לפי תקנות מס

רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת)... 5033 הודעה בדבר בחירה לכהונה של ראש העירייה

בבני ברק............................................................................... 5033

עמוד

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות

לרישום זכות מטפחים.................................................... 5033

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים

בספר הזכויות.................................................................... 5033

תיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר

הזכויות................................................................................. 5034

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................. 5034

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 5034

הודעות מאת הציבור................................................................ 5036