גיליון 6602 עמוד 2 מתאריך 30/05/2013אהרונוב יצחק אהרוני דרור אזולאי אריאל באשי שלומי גרשוני שרון דוגה דוד דוידי מיכל דרייפוס אוריאל חורין דני יריב עמית כץ אלי מורנו עודד ניסן פלורי


הודעה על מינוי מנהלים כלליים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה

)מינויים(, התשי׳׳ט-1959י, מינתה הממשלה את: )1( רמי כהן לתפקיד המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, במקום יוסי ישי1 2, מיום י' בסיוון התשע׳׳ג )19 במאי 2013(;

)2( יגאל צרפתי לתפקיד המנהל הכללי של משרד הפנים במקום עמרם קלעג'י3;

)3( אלחנן גלט לתפקיד המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת במקום אביגדור אוחנה4;

)4( אמיר הלוי לתפקיד המנהל הכללי של משרד התיירות במקום נועז ברניר5;

)5( עוזי יצחקי לתפקיד המנהל הכללי של משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים במקום דן הראל6.

ט׳׳ו באייר התשע׳׳ג )25 באפריל 2013(

)חמ 3-56-ה1(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 4656.

3    י”פ התשע׳׳א, עמ' 5076.

4    י”פ התשס״ח, עמ' 4674.

5    י”פ התשס״ט, עמ' 4051.

6    י”פ התשע׳׳א, עמ' 2402.

הודעה על הסמכה

לפי חוק רשות השידור, התשכ׳׳ה-1965 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 1 לחוק רשות השידור, התשכ׳׳ה-1965י, הסמיכה הממשלה את השר גלעד ארדן לבצע את החוק האמור.

החלטת הממשלה שהסמיכה את ראש הממשלה בנימין נתניהו2 לבצע את החוק - בטלה. ט׳׳ו באייר התשע׳׳ג )25 באפריל 2013( )חמ 3-404-ה2(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 106. 2 י”פ התש״ע, עמ' 3034.

מינוי קאדי לכהונה בפועל

לפי חוק הקאדים, התשכ”א-1961 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א)ב( לחוק הקאדים, התש^א-!^, ובהסכמת המועמד ונשיא בית הדין השרעי לערעורים, מוארך מינויו של הקאדי מחמד זבדה2, לכהונה בפועל בבית הדין השרעי לערעורים, נוסף על כהונתו בבית הדין השרעי ביפו.

תוקף המינוי לשלושה חודשים.

ד' בסיוון התשע׳׳ג )13 במאי 2013( )חמ 3-260-ה1(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס״ח התשכ׳׳א, עמ' 118; התשס׳׳ב, עמ' 505.

2    י”פ התשע״ג, עמ' 3048.

קביעת רשימת בוחנים

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-1961 בתוקף סמכותי לפי סעיף 40 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ׳׳א-1961י, אני קובעת רשימת בוחנים נוספת, כדלהלן: )1( עורכי דין שאינם חברי השירות המשפטי:

עוזרי אופיר קדש טל

קוסובסקי-שחור רם רג'ואן טליה רובין אריאל שאולי-ברנאי רונית שחר שלמה שיבר רחל שפירא ליאור שפירא רפי שריקי איה תמיר יוסף

)2( עורכי דין חברי השירות המשפטי:

אילן-מרדכי מיטל אדם דרור בן שחר-ויסמן טל בן דוד-דורון כרמית בסלי-דובדבני מיטל בר-טל עדי ברזילי ליאת ג'וליאן עידית גני נהלה דרורי שרון ויסמונסקי חיים וסטרמן אבי וקסלר קרן

זוכוביצקי-אורי שרית חבקין טל

יזדי-סופר קרן ליבונטין גילי מירום ניסים מרציאנו משה עציון תדמור פלאוט-באבד חגית פרסקי אלעד קורן-לוין מיכל קלר עודד יונתן קמיל עטילה קניג-ולרשטיין מירב רויטמן יובל רקובר לאה תם-גבאי באפי


ילקוט הפרסומים 6602, כ״א בסיוון התשע״ג, 30.5.2013 5032

1

   ס״ח התשכ׳׳א, עמ' 178.

2

   י”פ התשנ׳׳ו, עמ' 3531; התשנ״ח, עמ' 3482; התשנ״ט, עמ'

3

3298; התשס׳׳א, עמ' 467; התשס״ג, עמ' 2217; התשס״ד, עמ'

4

179; התשס״ה, עמ' 4029; התשס״ח, עמ' 336; התשס״ט, עמ'

5

3846; התשע׳׳א, עמ' 5732.