גיליון 6603 עמוד 1 מתאריך 30/05/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א בסיוון התשע״ג    6603    30 במאי 2013

עמוד

הודעות מאת הכונס הרשמי........................................................... 5056

הודעת המערכת