גיליון 6604 עמוד 1 מתאריך 04/06/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

4 ביוני 2013 עמוד

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה .................................................5096

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים................................................5096

הודעות בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים מס' תת”ל/43 -

כביש 4 ממחלף רעננה דרום למחלף נחל חדרה.................................................5099

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.......................................................5105

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט ........................................................5117

5126


הודעות מאת הציבור