גיליון 6604 עמוד 2 מתאריך 04/06/2013מינוי ועדת אתיקה והרכבה

לפי חוק זכויות החולה, התשנ״ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24(א) לחוק זכויות החולה, התשנ׳׳ו-1996י, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה (דרכי מינוי, תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ׳׳ז-21997, אני מחדש3 בזה את מינויה של ועדת אתיקה כמפורט להלן, שבהרכבה חברים וממלאי מקום קבועים כמפורט בטורים א' עד ד':

(ג)

(ב)

(א)

(ד)

פסיכולוגים ועובדים

רופאים מומחים

יושבי ראש ברשימת

נציגי ציבור ואנשי דת

סוציאלים

(שם-ומומחיות)

שר המשפטים

בית החולים הממשלתי פוריה

עורך הדין יעקב קורין, רישיון מס' 8635


שולה שוק, רישיון מס' 1573 צבי כהן. וממלא מקומו, הרב - עובדת סוציאלית, וממלאת שלמה דידי מקומה, דליה גבעוני, רישיון מס' 2714 - עובדת סוציאלית


ד׳׳ר קלאודיה סימסולו, רישיון מס' 18544 - רפואה פנימית ומחלות ריאה, וממלא מקומה, ד׳׳ר גאנים מאג'ד, רישיון מס' 20539 - רפואה אורטופדית

ד׳׳ר אמיתי אוברמן, רישיון מס' 21989 - רפואה פנימית וגריאטריה וממלא מקומו, ד׳׳ר סעיד אבוזיד, רישיון מס' 20817 - רפואת ילדים

תוקף המינוי לארבע שנים.

ד' באייר התשע׳׳ג )14 באפריל 2013( (חמ 3-2753(

רוני גמזו

_    המנהל הכללי של משרד הבריאות

י ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 327.

2    ק׳׳ת התשנ׳׳ז, עמ' 80; התשס׳׳ד, עמ' 837.

3    י״פ התשס׳׳ט, עמ' 3891.

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988 בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988/ אני מודיע על -א . הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מס' מיזוג

אספקת שירותי כביסה לגופים מוסדיים אספקת שירותי כביסה לגופים מוסדיים

יונידרס ירושלים בע״מ המכבסות המאוחדות בע״מ ישראל בע״מ

9155

אספקת חדרי ניתוח פרטיים

שירותים פרטיים של כירורגיית עין קטנה

הרצליה מדיקל סנטר בע״מ א.י.א. מדיקל (עין טל) בע״מ

9167

ייצור ושיווק מוצרי מתכת

חברת אחזקות בתחומי הנדל״ן, פטרוכימיה ומתכת ייצור ושיווק מוצרי מתכת

קריתמון תעשיות בע״מ מודגל בע״מ מודגל מתכת 99 בע״מ

9204

ח, עמ' 128; התש״ס, עמ' 113.

״ח התשמ״


ילקוט הפרסומים 6604, כ״ו בסיוון התשע״ג, 4.6.2013 5096