גיליון 6604 עמוד 3 מתאריך 04/06/2013העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מס' מיזוג

אחזקת בתי מלון אחזקת בתי מלון רשת הפעלה וניהול בתי מלון הפעלה וניהול בית מלון סיטי תל אביב

אלמיג סנטר בע״מ מרכז מלון תור ת״א בע״מ פרימה מלונות ישראל בע״מ מרכז מלון סיטי בע״מ

9210

שיווק סיטונאי וקמעונאי של שירותי תיירות שיווק סיטונאי של טיולי שיט

קשרי תעופה בע״מ סנורמה שירותי תיירות בע״מ

9213

ביטוח וביטוח משנה, תשתיות ואנרגיה, שינוע מטענים, מכשירי חיתוך ופיננסים קרן השקעות, מחזיקה ^Burger King מוצרי מזון

Berkshire Hathaway Inc.

3G Special Situations Fund III, L.P.

H.J. Heinz Company

9221

ב. הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוג כלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מס' מיזוג

קבוצת גולד בונד בע״מ הפעלת מסוף מטענים עורפי בנמל אשדוד

שרות - שרותי רכבת ותובלה 1990 (שותפות הובלת מטענים ברכבת ובמשאיות כללית)

9192

המיזוג הותנה בתנאים ולפיהם, לא יועבר באמצעות שרות-שרותי רכבת ותובלה 1990 (שותפות כללית) כל מידע בין קונטרם בע״מ לאוברסיז קומרס בע״מ. כמו כן, בישיבות הדירקטוריון של שרות - שרותי רכבת ותובלה 1990 (שותפות כללית) לא יועבר, במישרין או בעקיפין, כל מידע שהעברתו עלולה לגרוע מן התחרות בין אוברסיז קומרס בע״מ לקונטרם בע״מ, בפועל או בכוח.

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.antitrust.gov.il. ז' בניסן התשע״ג (18 במרס 2013) (חמ 3-2156)

דיויד גילה

הממונה על ההגבלים העסקיים

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988 בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-11988, אני מודיע על -א . הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מס' מיזוג

ניהול קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות, ברוקראז', הנפקת תעודות סל

תעודות סל תעודות סל

פסגות בית השקעות בע״מ

מיטב תעודות סל אחזקות בע״מ געש עשיית שוק בע״מ

9214

קבוצת יסכה הכוללת את מעוף יסכה עוסקת בגידול, שחיטה ושיווק של פטם שחיטת בעלי כנף

מעוף יסכה בע״מ קורניש חן (1987) בע״מ

9219

ייצור מוצרי פלסטיק ייצור מוצרי פלסטיק

ריאון בע״מ

פלסטוקיט איכות בע״מ

9220

1 ס״ח התשמ״ח, עמ' 128; התש׳׳ס, עמ' 113.

5097 ילקוט הפרסומים 6604, כ״ו בסיוון התשע״ג, 4.6.2013