גיליון 6604 עמוד 31 מתאריך 04/06/2013בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר׳׳ק 20152-03-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת טית בית תעשיות מזון בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-271771-1,

והמבקשים: עובדי החברה, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד אהוד שילוני ו/או אח', מרח' סוקולוב 40, רמת השרון 47235, טל' 03-7600400, פקס' 03-7600401.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.3.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

19.6.2013,    בשעה 13.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 12.6.2013.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אהוד שילוני, עו״ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פש׳׳ר 49748-04-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת ח.מ.ש.י.ר עבודות בנין וצנרת בע”מ,

והמבקש: ולדימיר לבוב, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד יובל אליהו, משד'

רגר 28, בניין רסקו, חדר 19, ת׳׳ד 748, באר שבע 84106, טל' 08-6288733.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.4.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

30.9.2013,    בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל אליהו, עו״ד בא כוח המבקש

פר׳׳ק 4999-04-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת א.ל. טכנולוגיות חדשות בע”מ, ח׳׳פ 51-356281-9,

והמבקשים: 1. ליאור צייטלין, ת׳׳ז XXXXXX613. 2. ליודמילה זלוטניקוב, ת׳׳ז XXXXXX132, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד רוני כהן ו/או עו׳׳ד שני זמל, מרח' הרטום 12, ירושלים, טל' 02-6259697, פקס' 02-6259798.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.4.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

3.7.2013,    בשעה 13.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שני זמל, עו״ד באת כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר׳׳ק 22618-05-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת א.מ.מ. הובלות אשדוד בע”מ, והמבקש: בני גוסלקר, ע׳׳י עו׳׳ד תמיר קידר, מרח' אריה בן אליעזר 103/31, ת׳׳ד 5131, אשקלון 78491, טלפקס' 08-6781360, נייד 052-6776952.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.5.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

30.9.2013,    בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

תמר קידר, עו״ד באת כוח המבקש

5125 ילקוט הפרסומים 6604, כ״ו בסיוון התשע׳׳ג, 4.6.2013