גיליון 6604 עמוד 32 מתאריך 04/06/2013הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

יצחק וחיים לוי - עבודות בניין בע״מ

(ח׳׳פ 51-255766-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 1.7.2012, וביום 1.5.2013 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד יצחק בן יצחק, ת׳׳ז XXXXXX976, מרח' ערבי נחל 42, בני עי״ש, למפרק החברה.

יצחק בן יצחק, עו״ד, מפרק

מרפאות כיכר דניה

(ח״פ 51-229288-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.8.2013, בשעה 10.00, אצל מיכאל שיה, רח' הכפיר 2, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל שיה, מפרק

מ.י.ד. מימד שירותי חלפים בע׳׳מ

(ח״פ 51-262120-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 19.5.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה זבידה, מרח' שונדינו 3, תל אביב, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

שלמה זבידה, מפרק

שרד״ל בע״מ

(ח״פ 51-248678-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין

5126

של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 19.5.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מתן נחמיאס, מס' רישיון 59447, מרח' השילוח 10, חיפה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

מתן נחמיאס, עו״ד, מפרק

פיטרו הכט רהיטים (הרצליה) בע׳׳מ

(ח״פ 51-250698-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 7.7.2013, בשעה 12.00, במשרדי לאמעי סידר רהט צידון פינק - עורכי דין, דרך השלום 53, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירון יונה, עו״ד, מפרק

צוק איתן יזום בע״מ

(ח״פ 51-457714-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 7.7.2013, בשעה 17.00, ברח' דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 5, בנין מרובע, קומה 35, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמר פטרן, מפרק

הזהר הצפוני בע״מ

(ח״פ 51-413150-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 4.7.2013, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' דיזנגוף 50, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן צור, עו״ד, מפרק ילקוט הפרסומים 6604, כ״ו בסיוון התשע״ג, 4.6.2013