גיליון 6605 עמוד 1 מתאריך 06/06/2013עמוד

הודעה בדבר סכום מעודכן לפי חוק החברות.................... 5152

תיקון נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה

ולדיון בהן .............................................................................. 5152

מינוי זמני למנהל השירותים הווטרינריים לפי פקודת

מחלות בעלי חיים................................................................ 5152

מינוי לראש אבות בית הדין הרבני לפי חוק הדיינים 5152

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה 5152

אכרזה על מטבע זיכרון וקביעת ערכו הנקוב ושאר

פרטיו לפי חוק בנק ישראל................................................ 5152

הודעה בדבר בקשה לרישיון לכהן    כנוטריון....................... 5153

הודעה בדבר אמות מידה להתמחות לפי תקנות רואי

חשבון........................................................................................ 5153

הודעה על מתן היתר לפינוי צמיגים לפי חוק לסילוק

ולמיחזור צמיגים................................................................. 5153

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........................ 5153 הודעות בדבר הארכת תוקף רישיונות ועדכון תכנית

עבודה לפי חוק הנפט.........................................................

הודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזור מנותק ובאזור

סובב כנרת לפי חוק המים................................................

הודעות בדבר השעיה ובדבר השעיה זמנית של

חברים מלשכת עורכי הדין...............................................

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות

(באר שבע)..........................................................................................

הסמכת פקחית במועצה המקומית גן יבנה.........................

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.....................

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.4.2013....

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט............................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה...........................................

הודעות מאת הציבור...................................................................

2013

עמוד

5153

5154

5154

5155 5155 5155

5155

5156

5159

5160 5220


רשומות

ילקוט הפרסומים

6605    6 ביוני