גיליון 6605 עמוד 2 מתאריך 06/06/2013


הודעה בדבר סכום מעודכן

לפי חוק החברות, התשנ”ט-1999 בתוקף סמכותי לפי סעיף 158(א) לחוק החברות, התשנ׳׳ט-1999י, אני מודיעה כי הסכום המעודכן לפי הסעיף האמור לשנת 2013 הוא 610,509.92 שקלים חדשים. י׳׳ג בניסן התשע׳׳ג )24 במרס 2013( (חמ 3-3204(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התשנ״ט, עמ' 189; התשס׳׳ה, עמ' 238; התשס׳׳ז, עמ' 322; י”פ התשע׳׳א, עמ' 1159.

תיקון נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א(ו) לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985י )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, אני קובע כי נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן2, יתוקן כך שבסעיף 9(ה), בסופו יבוא:

”ואם חל האמור בסעיף 3ב לחוק-יסוד: משק המדינה3, שיעור המקדמה הכוללת לא יעלה על 70% מסך כל התמיכה כאמור בסעיף קטן (ב).” כ”ה בסיוון התשע׳׳ג (3 ביוני 2013) (חמ 3-4447)

יאיר לפיד

_    שר האוצר

1    ס”ח התשמ”ה, עמ' 60; התשנ”ב, עמ' 34.

2    י”פ התשע׳׳ג, עמ' 3172.

3    ס”ח התשל”ה, עמ' 206; התשנ”ב, עמ' 224.

מינוי זמני למנהל השירותים הווטרינריים

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ”ה-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ׳׳ה-1985י, אני ממנה את ד”ר רוני עוזרי, רופא וטרינר, רישיון מס' 1090, למנהל השירותים הווטרינריים מיום י”ז בסיוון התשע׳׳ג (26 במאי 2013) עד יום כ”ב בסיוון התשע׳׳ג (31 במאי 2013).

ד' בסיוון התשע׳׳ג (13 במאי 2013) (חמ 3-1469)

יאיר שמיר

_    שר החקלאות ופיתוח הכפר

י ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 84; התשנ׳׳א, עמ' 81.

מינוי לראש אבות בית הדין הרבני

לפי חוק הדיינים, התשט”ו-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ד) לחוק הדיינים, התשט”ו-11995,

אני ממנה את הרב יעקב זמיר, אב בית הדין הרבני האזורי 1 ס”ח התשט”ו, עמ' 68; התשס”ד, עמ' 295.

בנתניה, לראש אבות בית הדין הרבני האזורי בנתניה, מיום ד' בסיוון התשע׳׳ג (13 במאי 2013) לתקופה של ארבע שנים.

ד' בסיוון התשע׳׳ג (13 במאי 2013) (חמ 3-403-ה4)

שלמה משה עמאר

ראשון לציון הרב הראשי לישראל נשיא בית הדין הרבני הגדול

מינוי ועדת אתיקה והרכבה

לפי חוק זכויות החולה, התשנ”ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24(א) לחוק זכויות החולה, התשנ”ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה (דרכי מינוי, תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה), התשנ”ז-21997, אני ממנה את דניאל גרטנר לממלא מקום יושב ראש ועדת האתיקה של המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה3.

תוקף המינוי לארבע שנים.

י”ב בסיוון התשע”ג (21 במאי 2013) (חמ 3-2753)

רוני גמזו

_    המנהל הכללי של משרד הבריאות

1    ס”ח התשנ”ו, עמ' 327.

2    ק”ת התשנ”ז, עמ' 80.

3    י”פ התשט׳׳ו, עמ' 4164.

אכרזה על מטבע זיכרון

לפי חוק בנק ישראל, התש”ע-2010

לפי סעיף 43(א) לחוק בנק ישראל, התש”ע-12010, ולאחר שניתן אישור המועצה המינהלית, וכן התקבל אישור הממשלה, אני מכריז על מטבעות מסדרת יום העצמאות, התשע”ג-2013, ”60 שנה לייסוד יד ושם”, בערך נקוב 10 שקלים חדשים (זהב קשוט), 2 שקלים חדשים (כסף קשוט), ו-1 שקל חדש (כסף רגיל), כמטבעות זיכרון, לעניין הסעיף האמור. ג' בסיוון התשע׳׳ג (12 במאי 2013) (חמ 3-4173)

סטנלי פישר

_    נגיד בנק ישראל

1 ס”ח התש”ע, עמ' 452.

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר פרטיו

לפי חוק בנק ישראל, התש”ע-2010 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 43(ב) לחוק בנק ישראל, התש”ע-12010, ולאחר שניתן אישור המועצה המינהלית, וכן התקבל אישור הממשלה, קבעתי את ערכם הנקוב, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם של מטבעות זיכרון בסדרת גביע העולם בכדורגל, התשע”ג-2013, ”ברזיל 2014”, בערך נקוב 5 שקלים חדשים (זהב קשוט), 2 שקלים חדשים (כסף קשוט), ו-1 שקל חדש (כסף רגיל), אשר דוגמאותיהם שמורות בבנק ישראל. ג' בסיוון התשע׳׳ג (12 במאי 2013) (חמ 3-4172)

סטנלי פישר

_    נגיד בנק ישראל

1 ס”ח התש”ע, עמ' 452.


ילקוט הפרסומים 6605, כ״ח בסיוון התשע״ג, 6.6.2013 5152