גיליון 6605 עמוד 90 מתאריך 06/06/2013


ש.פ.א. עבודות חשמל בע׳׳מ

(ח״פ 51-258394-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 13.5.2013, לאחר שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה לרנר, ת׳׳ז XXXXX140, מרח' נורדאו 27, הרצליה, למפרק החברה.

שלמה לרנר, מפרק

ב.נ. פרחי הגליל המערבי בע״מ

(ח״פ 51-123510-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 13.5.2013, לאחר שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה ריינהרץ, ת׳׳ז XXXXXX089, מבוסתן הגליל 2521300, למפרק החברה.

אריה ריינהרץ, מפרק

פריד קורדחג׳י בע״מ

(ח״פ 51-241312-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 13.5.2013, לאחר שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את איהאב קרדחג׳י, ת׳׳ז XXXXXX155, משיכון הפועלים 39א, נצרת, למפרק החברה.

איהאב קרדחג׳י, מפרק

מומנטום אם.פי בע״מ

(ח״פ 51-355750-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 15.5.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביעד גוז, מרח' בני גאון 9, קומה ב, נתניה, טל' 09-8656226, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אביעד גוז, מפרק

אומניבורד בע״מ

(ח״פ 51-297521-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 19.5.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד עידו שומרוני, ממשרד עורכי דין שבלת ושות', רח' ברקוביץ' 4, מגדל המוזאון, תל אביב 6423806, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

עידו שומרוני, עו״ד, מפרק

הומגה נדל׳׳ן בע׳׳מ

(ח״פ 51-189244-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 23.5.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף יוגב, ת׳׳ז XXXXX521, מרח' עמיר 28, הרצליה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסף יוגב, מפרק

נכסי י.ש.י בע׳׳מ

(ח״פ 51-269874-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 26.5.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאת מזרחי, מרח' המייסדים 10, כפר חסידים, למפרקת החברה.

ילקוט הפרסומים 6605, כ״ח בסיוון התשע׳׳ג, 6.6.2013 5240