גיליון 6605 עמוד 92 מתאריך 06/06/2013לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד ניר קריטי, מרח' דניאל פריש 3, תל אביב, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

ניר קריטי, עו״ד, מפרק

גארד איטי טכנולוגיות בע״מ

)ח״פ 51-339245-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 15.5.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו׳׳ח אבי אומסי, ת׳׳ז 057819385, מרח' הרצל 76, חיפה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אבי אומסי, רו״ח, מפרק

יפת השמש ניהול ואחזקות (2007) בע״מ

(ח״פ 51-405068-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 19.5.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה חיים שיינפלד, ת׳׳ז 000895912, מרח' רבי עקיבא 78, בני ברק, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

משה חיים שיינפלד, מפרק

המכון לאקולוגיה אנושית בע״מ

(ח״פ 51-212804-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.5.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד תמר פיו סוטיל, מרח' פינסקר 20, נתניה, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

תמר פיו סוטיל, עו״ד, מפרקת

סיפאק מעבדות בע״מ

(ח״פ 51-397625-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.5.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן לוטנברג, מרח' הכלנית 19/1, רעננה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

רן לוטנברג, מפרק

דאבל או מדיה בע״מ

(ח״פ 51-379568-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 21.5.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד יובל ארד, מרח' דרך בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1, רמת גן 52573, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

יובל ארד, עו״ד, מפרק

פאו-נט בע״מ

(ח”פ 51-399902-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 21.5.2013, התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים 6605, כ״ח בסיוון התשע׳׳ג, 6.6.2013 5242