גיליון 6606 עמוד 1 מתאריך 06/06/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

עמוד

הודעה על שינויים בחלוקת התפקידים לפי חוק

הממשלה.................................................................................. 5248

הודעות על העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד לפי

החוק האמור........................................................................... 5248

רשימת אקטוארים לוועדת תלונות לפי חוק שוויון

זכויות לאנשים עם    מוגבלות............................................ 5248

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים................................... 5249

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי...................................................

הודעה על אישור שיכונים ציבורים......................................

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה

למגורים (הוראת שעה) וחוק התכנון והבנייה..........

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................

הודעות מאת הציבור...................................................................

2013

עמוד

5250

5251

5251

5255

5256


6606    6 ביוני