גיליון 6606 עמוד 2 מתאריך 06/06/2013)4) להעביר מהמשרד לירושלים והתפוצות למשרד התקשורת

את שטח הפעולה: לשכת הפרסום הממשלתית.

הודעה על שינויים בחלוקת התפקידים

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, לפי סעיף 10(ב) לחוק הממשלה, התשס״א-2001י,

כי הממשלה החליטה לשנות, בהתאם לסעיף 31)א) לחוק-יסוד: הממשלה2, את חלוקת התפקידים בממשלה כדלקמן:

השר נפתלי בנט יכהן בתפקיד השר לירושלים והתפוצות במקום ראש הממשלה שישמש שר ההסברה והתפוצות.

ההחלטה האמורה אושרה על ידי הכנסת ביום י”ט באייר התשע׳׳ג )29 באפריל 2013(.

י׳׳ב בסיוון התשע׳׳ג )21 במאי 2013( )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

הודעה על העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10)0)01 לחוק הממשלה, התש^א-!^ )להלן - חוק הממשלה), כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 31)ד) לחוק-יסוד: הממשלה2, החליטה הממשלה כדלקמן:

)1) להעביר ממשרד ראש הממשלה למשרד לירושלים והתפוצות את שטחי הפעולה בענייני ירושלים, ובכלל זה האחריות לרשות לפיתוח ירושלים, תכנית ”אגן העיר העתיקה”, שנקבעה בהחלטת ממשלה מס' 4090 מיום ד'

באב התשס׳׳ה )9 באוגוסט 2005), ”התכנית לפיתוח העיר ירושלים”, שנקבעה בהחלטת ממשלה מספר 4651 מיום כ”ח באייר התשע׳׳ב )20 במאי 2012), ”התכנית האסטרטגית לתיירות בירושלים”, שנקבעה בהחלטת ממשלה מספר 4652 מיום כ”ח באייר התשע׳׳ב )20 במאי 2012), ”הקמת אתרי חוויה תנכיים בירושלים”, לפי החלטת ממשלה מספר 4654 מיום כ”ח באייר התשע׳׳ב )20 במאי 2012), ”תכנית מרום”, שנקבעה בהחלטת ממשלה מספר 3238 מיום כ”ה באייר התשע׳׳א )29 במאי 2011), ו׳׳התכנית לחיזוקה של ירושלים”, שנקבעה בהחלטת ממשלה מספר 3696 מיום כ”ח באייר התשס׳׳ה )6 ביוני 2005); האחריות על הקרן למורשת הכותל תישאר בידי משרד ראש הממשלה ולא תועבר במסגרת העברת שטח הפעולה כאמור;

)2) להעביר את שטחי הפעולה: המאבק באנטישמיות, לרבות ריכוז הפורום למאבק באנטישמיות, ממשרד ראש הממשלה למשרד לירושלים והתפוצות;

)3) להעביר מהמשרד לירושלים והתפוצות למשרד ראש הממשלה את שטחי הפעולה: הסברה, לשכת העיתונות הממשלתית ומרכז ההסברה;

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס”ח התשס”א, עמ' 158.

בהתאם לסעיף 0DM9 ו-)ב) לחוק הממשלה, נמסרה הודעה לכנסת ביום י”ט באייר התשע׳׳ג )29 באפריל 2013).

י”ב בסיוון התשע”ג )21 במאי 2013) )חמ 3-3281)

צבי האוזר

מזכיר הממשלה

הודעה על העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף ^)OKO לחוק הממשלה, התש^א^^, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 31)ד) לחוק-יסוד: הממשלה2, החליטה הממשלה להעביר שטחי פעולה כלהלן: )1) ממשרד ראש הממשלה למשרד לשירותי דת את הרבנות הראשית לישראל כיחידת סמך, ואת מערך הגיור, על תקניהם ותקציביהם;

)2) ממשרד התיירות למשרד לשירותי דת את האחריות לעמותה הממשלתית: המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים.

על פי סעיף 1DM9) ו- )ב) לחוק הממשלה, התשס”א-2001,

על העברת שטחי הפעולה נמסרה הודעה לכנסת ביום י”א בסיוון התשע׳׳ג )20 במאי 2013).

י”ב בסיוון התשע׳׳ג )21 במאי 2013) )חמ 3-3281)

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1    ס”ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס”ח התשס”א, עמ' 158.

רשימת אקטוארים לוועדת תלונות

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ילה(ו)(3)(א)(2) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-998יי )להלן - החוק), אני קובע את רשימת האקטוארים לוועדת התלונות לפי החוק האמור כמפורט להלן:

)1) גיורא אליגון - מומחה בתחומי ביטוח חיים, פנסיה, אבדן כושר עבודה, נכות, ביטוחים ומכשירים פיננסיים;

)2) שחר רון - מומחה בביטוח כללי;

)3) אבי בר-אור - מומחה בביטוח חיים ופנסיה, ביטוח סיעודי, ביטוח בריאות, נכות ואבדן כושר עבודה; תוקף המינוי לארבע שנים.

כ”א בסיוון התשע׳׳ג )30 במאי 2013) )חמ 3-3036)

יאיר לפיד

_    שר האוצר

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ח, עמ' 152.

ילקוט הפרסומים 6606, כ״ח בסיוון התשע״ג, 6.6.2013 5248