גיליון 6607 עמוד 1 מתאריך 12/06/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

12 ביוני 2013 עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה וחוק רשות מקרקעי ישראל...................................5264

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) ............5268

הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים ......................5269

הודעות מאת הציבור.........................................................................5275