גיליון 6608 עמוד 1 מתאריך 12/06/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

2013


ד׳ בתמוז התשע״ג    6608    12 ביוני

אכרזה על מטבעות זיכרון וקביעת ערכם הנקוב

ושאר פרטיהם לפי חוק בנק ישראל........................

רשימת קווי שירות למוניות ומספר רישיונות לפי

פקודת התעבורה ............................................................

הודעות על התליית רישיונות לפי פקודת הרופאים,

פקודת הרוקחים ופקודת רופאי השיניים ............

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין..............

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון

טעות בהודעה כאמור .................................................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ...................................

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות ...................

הודעות מאת הציבור ............................................................

דוחות שבועיים של בנק ישראל .......................................


עמוד

5181

5282

5282

5283

5283

5296

5313

5315

5334


עמוד

מינוי נשיא בית משפט מחוזי.................................................... 5280

הודעה בדבר מינוי יושב ראש וחבר נוסף לפי תקנות

הנכים (ועדות רפואיות)................................................... 5280

הודעות בדבר מינוי חברים נוספים לפי החוק האמור.... 5280 הודעה בדבר מינוי חבר נוסף לפי תקנות הנכים (ועדה

רפואית עליונה)..................................................................... 5280

הסמכת פקחים מסייעים לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת

שעה).......................................................................................... 5280

מינוי זמני למנהל השירותים הווטרינריים.......................... 5281

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני

שיטפונות................................................................................. 5281