גיליון 6609 עמוד 1 מתאריך 17/06/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בתמוז התשע״ג    6609    17 ביוני 2013

עמוד

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק לפי חוק

הממשלה.................................................................................. 5336

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 5336

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור למטרת

שיפוצים והצטיידות במעונות חסות הנוער............ 5337

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור העוסקים

בטיפול באנשים עם מוגבלות ובשיקומם.................. 5338

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים לטיפול בלקויי שמיעה

ושיקומם................................................................................. 5338

תיקון מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה

למוסדות ציבור.................................................................... 5339

עמוד

הודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינרים

(בחינת רישוי)....................................................................... 5339

קביעת בעל סמכות למינוי קצין שיפוט לפי חוק הרשות

הארצית לכבאות והצלה................................................. 5339

הודעות בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים................... 5339

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (רמת השרון)........ 5341

הודעות על בקשות לתיקון שטח וגבולות במקרקעין..... 5341

הודעות הסדר במקרקעין........................................................... 5342

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון

טעות דפוס בהודעה כאמור............................................. 5342

הודעות בתי הדין הרבניים....................................................... 5348

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................. 5358

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 5359

הודעות מאת הציבור.................................................................. 5363