גיליון 6610 עמוד 1 מתאריך 18/06/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י' בתמוז התשע״ג    6610    18 ביוני 2013

עמוד

הודעה על מינוי חבר למועצה לניסויים בבעלי חיים.... 5376 הודעה על העברת סמכויות לפי חוק שעות עבודה

ומנוחה..................................................................................... 5376

מינוי מנהל כללי זמני למשרד התקשורת לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)................................................................. 5376

הודעה בדבר בחירה לכהונה של ראש העירייה בקרית

מלאכי....................................................................................... 5376

הודעה על מינוי חברים לוועדה מייעצת לפי תקנות המכינות הקדם-צבאיות (הכרה במכינה קדם-

צבאית)...................................................................................... 5376

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי לפי חוק

להסדרת הטיפול באריזות................................................. 5376

עמוד

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין......................... 5377

הודעה בדבר סיום אישור זמני של גוף אישור ובקרה

לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית................................. 5377

הודעה בדבר אישור גוף אישור ובקרה וסמלו לפי

החוק האמור........................................................................... 5377

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין........ 5377

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה ........ 5377

הודעה על הסמכת פקח במועצה המקומית מבשרת ציון.. 5378

הודעה על מינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (דימונה)..... 5378

הודעה בדבר הצגת לוח    זכויות    במקרקעין.......................... 5378

הודעות מאת הציבור................................................................... 5378