גיליון 6611 עמוד 1 מתאריך 20/06/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

20 ביוני 2013 עמוד

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים מס' תת”ל/38 -

שדרוג כביש 65 .........................................................................5380

הודעות בדבר העברת תכניות לתשתיות לאומיות להערות הוועדות המחוזיות ופרסומן להשגות הציבור...........5383

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה................................................................5389

הודעות מאת הציבור.........................................................................5437