גיליון 6612 עמוד 1 מתאריך 20/06/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

20 ביוני 2013 עמוד

הודעה על קביעת תעריפים ואמות מידה לפי חוק משק הגז הטבעי.....................................5452

הודעות מאת הציבור.........................................................................5503