גיליון 6612 עמוד 7 מתאריך 20/06/2013•    מאז החלטת המועצה מס' 4/09 תחזית הביקושים לגז טבעי גדלה בשל הצטרפותם של צרכנים נוספים למערכת וצפי לגידול הביקושים.

•    בעל הרישיון נדרש לעמוד ביחסי כיסוי ובכריות ביטחון בהתאם לקביעת הגופים המממנים.

היקף ההשקעות הנדרשות

•    סה״כ ההשקעה המוכרת לצורך קביעת התעריף: כ- 3,625 מיליון ₪ כדלקמן:

עלות במיליוני ₪

השקעות מוכרות לעדכון התעריף

השקעות קיימות

974.1

הקמת מקטע ימי

487.4

מקטע יבשתי - צפון

463.9

מקטע יבשתי - דרום

378.1

מקטע יבשתי - מרכז

251.8

עלויות מחזור חיים

203.0

השקעה בחיבור צרכנים

19.4

עלויות עובדי הקמה

19.1

SCADA מערכת

2,796.7

סה״כ השקעות קיימות מוכרות

השקעות עתידיות

530.0

מקשר ימי לגז טבעי נוזלי

5457 ילקוט הפרסומים 6612, י״ב בתמוז התשע״ג, 2013 .20.6