גיליון 6612 עמוד 8 מתאריך 20/06/2013עלות במיליוני ₪

השקעות מוכרות לעדכון התעריף

השקעות קיימות

219.4

קו לירושלים

82.6

קו נשר - נתב״ג

45

תוספת בגין מחזור חיים

22

תכנון מפורט והיתרים

899.0

סה״כ השקעות עתידיות מוכרות

3,695.7

סה״כ

הערות:

   השקעה בגין המקשר ימי לגז טבעי נוזלי: המקשר הימי מהווה חלק אינטגראלי ממערכת ההולכה הן מבחינת אמינות האספקה והן בהיותו דרך לתגבור המערכת בגז טבעי מיובא. חברת החשמל לישראל הינה הלקוח העיקרי, אך כל הצרכנים יהיו רשאים לרכוש ולצרוך גז טבעי מיובא בהתאם לעקרונות שיקבעו בעניין. ההשקעה במקשר הימי כוללת סכום של 9 מיליון ₪, הנדרש בגין עלויות הביטוח בזמן ההקמה.

   השקעה בגין מחזור חיים: בעקבות השימוע, הוכרה תוספת השקעה בסך 15 מיליון ₪ בגין מחזור חיים של PRMS עתידיים. סכום זה תואם ל 10 PRMS להולכה ו-16 PRMS לחלוקה. סה״כ עלות מוכרת בגין מחזור חיים במודל התעריף: כ-296.7 מיליון ₪.

•    עלויות תכנון מפורט והיתרים: הוכר סך של 22 מיליון ₪ בגין תכנון מפורט והיתרים של הכפלות הקווים ושל הקו המזרחי.

היקף הביקושים

• היקף הביקושים המקסימלילצורכי חישוב התעריף הינו כ-1.9 מיליון מטר מעוקב לשעה וכ-11.08 מיליארד מטר מעוקב (BCM) לשנה.

ילקוט הפרסומים 6612, י״ב בתמוז התשע״ג, 20.6.2013 5458