גיליון 6613 עמוד 1 מתאריך 20/06/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בתמוז התשע״ג    6613    20 ביוני

עמוד

הודעה על מינוי מנהלים כלליים לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)................................................................. 5508

הודעה על קבלת היתר לתרומה.............................................. 5508

הודעה על מינוי חברים למועצת מקרקעי ישראל............ 5508

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה

מפני שיטפונות...................................................................... 5508

הודעות על בקשות לתיקון ההודעה בדבר בקשות

לרישום זכות מטפחים........................................................ 5508

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין.....

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין.......

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.5.2013... הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.5.2013

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט.........................

הודעות מאת הציבור...............................................................


2013

עמוד

5509

5510

5510

5510

5514

5514