גיליון 6613 עמוד 2 מתאריך 20/06/2013הודעה על מינוי מנהלים כלליים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי׳׳ט-1959י, כי הממשלה מינתה את -(1) יוסי סילמן לתפקיד המנהל הכללי של משרד הרווחה והשירותים החברתיים במקום נחום איצקוביץ1 2;

)2( עמית לנג לתפקיד המנהל הכללי של משרד הכלכלה במקום שרון קדמי3.

כ׳׳ד בסיוון התשע׳׳ג )2 ביוני 2013( )חמ 3-56-ה1(

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

2    י”פ התשס״ז, עמ' 2494.

3    י”פ התשס״ט, עמ' 5810.

הודעה על קבלת היתר לתרומה

מודיעים בזה כי הממשלה החליטה -)1( להתיר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לקבל מ׳׳קרן הנגב ארה׳׳ב ישראל למחקר חקלאי ולפיתוח” )The U.S/Israel Agroresearch Development Fund Inc(, תרומה בסך של עד שני מיליון דולר ארה׳׳ב לשם הקמת מרכז מחקר פיתוח הדרכה ומורשת, באזור לכיש;

)2( להתיר למוסד מודיעין ולתפקידים מיוחדים לקבל מארגון ידידי צה”ל בארה׳׳ב )FIDF( תרומה בסך של עד 8 מיליון שקלים חדשים לשם מימון הקמת מתחם רווחה הכולל חדר כושר ורכישת הציוד הנדרש לחדר הכושר.

כ”ה בסיוון התשע׳׳ג )3 ביוני 2013( )חמ 3-4441(

אביחי מנדלבליט

מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי חברים למועצת מקרקעי ישראל

לפי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש”ך-1960

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 4א)א( לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש”ך-11960, מינתה הממשלה לחברים במועצת מקרקעי ישראל את -

)1( שלמה בן אליהו - נציג שר הבינוי והשיכון במקום מרדכי מרדכי2;

)2( יגאל צרפתי - נציג שר הפנים במקום עמרם קלעג'י. כ”ח בסיוון התשע׳׳ג )6 ביוני 2013( )חמ 3-394-ה1(

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התש׳׳ך, עמ' 57; התשס׳׳ט, עמ' 318.

2    י”פ התש׳׳ע, עמ' 754.

הודעה על הנחת תכנית

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי”ח-1957 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי”ח-11957, שתכנית הניקוז ”הסדרת נחל כאבול, קטע כפר כאבול”, שהחליטה עליה רשות ניקוז גליל מערבי, הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

התנגדות לפי החוק האמור ניתן להגיש לרשות ניקוז גליל מערבי, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי, ד”נ אשרת, מיקוד 25209. כ”ז בסיוון התשע׳׳ג )5 ביוני 2013( )חמ 3-71-ה1(

יאיר שמיר

_    שר החקלאות ופיתוח הכפר

1 ס”ח התשי”ח, עמ' 4.

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל”ג-1973 אני מודיעה בהתאם לסעיף 98 לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל”ג-11973, כי הוגשה בקשה למחיקת ההודעה בדבר בקשה לרישום זכות מטפחים2 )להלן - הבקשה( שמספרה 2694/97.

המבקש מודיע כי אין לו עוד עניין ברישום הזן נשוא הבקשה.

לפיכך אנו מודיעים כי הבקשה תימחק. המבקש להתנגד להודעה בהתאם לסעיף האמור, יגיש את התנגדותו בתוך 30 ימים, כקבוע בתקנה 14)ב( לתקנות זכות מטפחים של זני צמחים, התשל”ד-31974, לידי ציפי רצבי במשרד היחידה לזכויות מטפחים, משרד החלקאות ופיתוח הכפר, ת”ד 30, בית דגן 50250. א' בתמוז התשע׳׳ג )9 ביוני 2013( )חמ 3-361-ה2(

מיכל גולדמן

_    רשמת זכות מטפחים

1    ס”ח התשל”ג, עמ' 272; התשמ”ד, עמ' 23; התשנ”ו, עמ' 92.

2    י”פ התשנ”ז, עמ' 2872.

3    ק”ת התשל׳׳ד, עמ' 713.

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל”ג-1973

אני מודיעה בהתאם לסעיף 98 לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל׳׳ג-1973י, כי הוגשה בקשה למחיקת ההודעה בדבר בקשה לרישום זכות מטפחים2 )להלן - הבקשה( שמספרה 3465/03.

5508    ילקוט הפרסומים 6613, י”ב בתמוז התשע״ג, 20.6.2013

1

   ס”ח התשל”ג, עמ' 272; התשמ”ד, עמ' 23; התשנ”ו, עמ' 92.

2

   י”פ התשס׳׳ג, עמ' 1977.