גיליון 6613 עמוד 3 מתאריך 20/06/2013המבקש מודיע כי אין לו עוד עניין ברישום הזן נשוא הבקשה.

לפיכך אנו מודיעים כי הבקשה תימחק.

המבקש להתנגד להודעה בהתאם לסעיף האמור, יגיש את התנגדותו בתוך 30 ימים, כקבוע בתקנה 14(ב) לתקנות זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ד-31974, לידי ציפי רצבי במשרד היחידה לזכויות מטפחים, משרד החלקאות ופיתוח הכפר, ת״ד 30, בית דגן 50250. כ״ו בסיוון התשע״ג (4 ביוני 2013) (חמ 3-361-ה2)

מיכל גולדמן

_    רשמת זכות מטפחים

3 ק״ת התשל״ד, עמ' 713.

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961י, כי בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום ח' בניסן התשע״ג (19 במרס 2013), בתיק בד״א 77/12, 78/12, החליט להטיל על עורך הדין אחמד רסלאן, רישיון מס' 26129, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 6 חודשים.

תוקף ההשעיה מיום כ״ב בסיוון התשע״ג (31 במאי 2013)

עד יום כ״ז בכסלו התשע״ד (30 בנובמבר 2013). כ״ה בסיוון התשע״ג (3 ביוני 2013) (חמ 3-94)

איתן ש' ארז

_    סגן ראש לשכת עורכי הדין

י ס״ח התשכ״א, עמ' 178; התש״ס, עמ' 134.

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בירושלים, בשבתו ביום י"א בסיוון התשע"ג (20 במאי 2013), בתיק בד״מ 034/2010, החליט להטיל על רוני חייט, רישיון מס' 8253, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 6 חודשים מצטברים לכל עונש אחר שהוטל עליו.

בהתאם לאמור לעיל, תוקף ההשעיה, החל מסיום ההשעיה הקודמת, י״ט בתשרי התשע״ו (2 באוקטובר 2015) עד יום כ״ב באדר ב' התשע״ו (1 באפריל 2016). כ״ה בסיוון התשע״ג (3 ביוני 2013) (חמ 3-94)

איתן ש' ארז

_    סגן ראש לשכת עורכי הדין

1 ס״ח התשכ״א, עמ' 178; התש״ס, עמ' 134.

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התש^א^^1, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בירושלים, בשבתו ביום כ״ז בסיוון התשע״ג (5 ביוני 2013), בתיק בד״מ 054/2011, החליט להטיל על יואל אשכנזי, רישיון מס' 9489, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 10 שנים, במצטבר לעונש השעיה קודם שהוטל עליו.

תוקף ההשעיה, החל מסיום ההשעיה הקודמת, יום כ״ד בכסלו התשע״ז (24 בדצמבר 2016), עד יום י״ג בטבת התשפ״ז (23 בדצמבר 2026).

כ״ח בסיוון התשע״ג (6 ביוני 2013) (חמ 3-94)

איתן ש' ארז

_    סגן ראש לשכת עורכי הדין

1 ס״ח התשכ״א, עמ' 178; התש״ס, עמ' 134.

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התש^א^^1, כי בית הדין המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים, ביום ט' בשבט התשע״ג (20 בינואר 2013), בתיק עמל״ע 8577-10-12, החליט להטיל על עורך הדין דרויש נאשף, רישיון מס' 35948, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 90 ימים.

תוקף ההשעיה מיום כ״ג בסיוון התשע״ג (1 ביוני 2013) עד יום כ״ב באלול התשע״ג (28 באוגוסט 2013). כ״ה בסיוון התשע״ג (3 ביוני 2013) (חמ 3-94)

איתן ש' ארז

_    סגן ראש לשכת עורכי הדין

1 ס״ח התשכ״א, עמ' 178; התש״ס, עמ' 134.

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התש^א^^1, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בירושלים, בשבתו ביום א' בניסן התשע״ג (12 במרס 2013), בתיק בד״מ 030/2011, החליט להטיל על נועם גובאני, רישיון מס' 24900, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 6 חודשים.

תוקף ההשעיה מיום כ״ג בסיוון התשע״ג (1 ביוני 2013) עד יום כ״ז בכסלו התשע״ד (30 בנובמבר 2013). כ״ה בסיוון התשע״ג (3 ביוני 2013) (חמ 3-94)

איתן ש' ארז

_    סגן ראש לשכת עורכי הדין

1 ס״ח התשכ״א, עמ' 178; התש״ס, עמ' 134.

5509 ילקוט הפרסומים 6613, י״ב בתמוז התשע״ג, 20.6.2013