גיליון 6614 עמוד 1 מתאריך 24/06/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

1    24 ביוני 2013

עמוד


עמוד

מינוי חברים לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח ורכישה).................................................................... 5520

מינוי נציגת שר הבינוי והשיכון בוועדת התיאום

לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) .. 5520 מינוי נציגת שר הבינוי והשיכון בוועדה מיוחדת

לתכנון ולבנייה קציר-חריש........................................ 5520

הכרה במוסד רפואי לפי חוק העונשין............................... 5520

מינוי ממונים למועצה הדתית עכו..................................... 5520

הודעה בדבר הארכת כהונה במועצת בתי העלמין

היהודיים בברקת.............................................................. 5520

הודעה בדבר חילופי גברי במועצת בתי העלמין

היהודיים בברקת ובהנהלת המועצה....................... 5520

מינוי חברים בוועדה לענייני הדברה לפי תקנות

רישוי עסקים (הדברת מזיקים).................................... 5521

הודעה על רישום בקשה לאישור הסדר כובל לפי חוק

ההגבלים העסקיים.......................................................... 5521

הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב עיר

אשכנזי לנתניה.................................................................. 5521

הודעות בדבר העברת זכויות נפט....................................... 5521

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית תל-אביב-יפו....... 5522

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (כפר יונה)........... 5522

הודעה על החלפת חבר ועדת ערר לארנונה (גבעת עדה). 5522

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 5522

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 5537

הודעות מאת הציבור................................................................ 5542