גיליון 6614 עמוד 2 מתאריך 24/06/2013מינוי חברים לוועדת ערר

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה(, התשכ״ג-11963 )להלן - החוק(, אני ממנה את משה יצחקי ואת ליאור דוידאי, לחברים בוועדת ערר לעניין סעיף 88 לחוק, במחוז ירושלים.

תוקף מינויו של משה יצחקי לשנתיים.

תוקף מינויו של ליאור דוידאי לארבעה חודשים.

י׳׳ב בסיוון התשע׳׳ג )21 במאי 2013( (חמ 324—3-ה1)

ציפי לבני

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשכ׳׳ג, עמ' 156.

מינוי נציגת שר הבינוי והשיכון בוועדת התיאום

לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ״ד-1964

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א)(1) לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ׳׳ד-1964י, לפי סעיף 6(א) לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התש׳׳ע-1 22010, אני ממנה את מיכל נאור-ורניק, לנציגתי בוועדת התיאום במקומו של קרלוס דרינברג3. ג' בתמוז התשע׳׳ג (11 ביוני 2013) (חמ 805—3)

אורי אריאל

_    שר הבינוי והשיכון

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ד, עמ' 52; התשנ׳׳ט, עמ' 90.

2    ס״ח התש׳׳ע, עמ' 414.

3    י״פ התשנ״ב, עמ' 590.

מינוי נציגת שר הבינוי והשיכון בוועדה מיוחדת לתכנון ולבנייה קציר-חריש

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23(2) לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965י, אני ממנה את מיכל נאור-ורניק, בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובנייה, לנציגתי בוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה קציר-חריש במקומו של קרלוס דרינברג2.

ג' בתמוז התשע׳׳ג (11 ביוני 2013) (חמ 7—3-ה5)

אורי אריאל

_    שר הבינוי והשיכון

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

2    י״פ התשע׳׳ב, עמ' 1883.

הכרה במוסד רפואי

לפי חוק העונשין, התשל״ז-1977

בתוקף סמכותי לפי סעיף 312 לחוק העונשין, התשל׳׳ז-1977י, ותקנה 2 לתקנות העונשין (הפסקת היריון), התשל״ח-21978, אני מכירה בבית החולים מעייני הישועה,

1    ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 226.

2    ק״ת התשל״ח, עמ' 1432.

מרח' פוברסקי 17, בני ברק, כמוסד רפואי לעניין ביצוע הפסקת היריון, לפי סימן ב' לפרק י' לחוק האמור. כ״ח בסיוון התשע״ג (6 ביוני 2013) (חמ 167—3-ה1)

יעל גרמן

שרת הבריאות

מינוי ממונים למועצה הדתית עכו

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ב2) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-11971, אני ממנה את ראובן לוזון לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה במקום אשר אוחנה2 ואת לאה ביטון לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה על המועצה הדתית עכו, במקום יוסף בן דוד.

תוקף המינוי מיום ג' בתמוז התשע״ג (11 ביוני 2013).

ג' בתמוז התשע״ג (11 ביוני 2013) (חמ 140—3)

נפתלי בנט

_    השר לשירותי דת

1    ס״ח התשל״א, עמ' 130.

2    י״פ התשס״ט, עמ' 5169.

הודעה בדבר הארכת כהונה במועצת בתי העלמין היהודיים בברקת

לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בברקת), התשס״ג-2002 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנות 3, 6(א) ו-8 לתקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בברקת), התשס״ג-12002, הארכתי את כהונתו של רפאל פנחסי לחבר במועצת בתי העלמין היהודיים בברקת (להלן - המועצה), לחבר הנהלת המועצה, ליושב ראש המועצה וליושב ראש ההנהלה2 עד יום כ״ב בתמוז התשע״ג (20 ביוני 2013). כ״ז בסיוון התשע״ג (5 ביוני 2013) (חמ 2873—3)

נפתלי בנט

_    השר לשירותי דת

1    ק״ת התשס״ג, עמ' 68.

2    י״פ התשס״ח, עמ' 2172.

הודעה בדבר חילופי גברי במועצת בתי העלמין היהודיים בברקת ובהנהלת המועצה

לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בברקת), התשס״ג-2002 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנות 3, 6(א) ו-8(א) לתקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בברקת), התשס״ג-12002, אני ממנה את צבי הנדל לחבר במועצת בתי העלמין היהודיים בברקת (להלן - המועצה), במקומו של שמואל פרס2, ולחבר הנהלת המועצה במקומו של פנחס ברויאר3,

ילקוט הפרסומים 6614, ט״ז בתמוז התשע״ג, 24.6.2013 5520

1

   ק״ת התשס״ג, עמ' 68.

2

   י״פ התשס״ו, עמ' 2.

3

   י״פ התשס״ו, עמ' 2.